Omgevingscommunicatie

Nederland is geen niemandsland. En bouwen gebeurt zelden nog in een leeg landschap. Dus heeft u maatschappelijk draagvlak nodig voor uw bouwplannen.

Dit draagvlak creëren we met eerlijke en heldere communicatie waarin verwachtingen met de omgeving worden afgestemd. Want bouwen voor en communiceren met de omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 

Bouwen voor de buurt is communiceren met de buurt

Giesbers getroost zich veel inspanning om de buurt en andere stakeholders zo veel mogelijk te betrekken bij het ontwikkelen of realiseren van nieuwbouw. Een open en heldere communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. Betrokkenen tijdig informeren en luisteren naar feedback, kritiek en suggesties. Zo werken wij samen aan een zo prettig mogelijk verloop van het ontwikkel- en bouwtraject voor alle betrokken partijen.

Niet altijd kan worden voorkomen dat bouwinitiatieven op onderdelen tegen de belangen van individuen indruisen. Maar wel kan veel onrust, onzekerheid en wantrouwen vroegtijdig worden weggenomen. Door helder, eerlijk en bijtijds te communiceren en te informeren. Door één-op-één gesprekken aan te gaan om oplossingen te zoeken voor gerechtvaardigde bezwaren van direct omwonenden. En door er op toe te zien dat afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen. Dat is voor ons de kern van omgevingscommunicatie.

Draagvlak creëren door omgevingscommunicatie

Ook tijdens het daadwerkelijke bouwen - dat nu eenmaal altijd enige overlast met zich meebrengt - proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met de belangen van omwonenden. Vandaar dat we ook in deze fase veel aandacht besteden aan goed overleg en tijdige informatie. Waar mogelijk tegemoetkomen aan speciale wensen van omwonenden. Omwonenden zijn immers de nieuwe buren van onze projecten. En uiteraard zorgen we voor een veilige afbakening van het bouwterrein en een goede afwikkeling van het bouwverkeer. Omdat dat ook in uw belang is.

Bekijk hier een filmfragment dat illustreert dat omgevingscommunicatie en de bouw onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.